ReadyPlanet.com


#ช่วยกันคัดค้านแก้ไขนิยาม


 #ช่วยกันคัดค้านแก้ไขนิยาม

ของคำว่า "คนพิการ" ของประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ

ข้อ ๒ ในประกาศน้ี

“คนพิการ” หมายความว่า คนหูหนวกหรือหูตึง หรือคนตาพิการหรือตาบอดหน่ึงข้าง หรือ คนพิการนิ้ว มือ แขน ขา หรือลาตัว ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

"ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนพิการทาง สมองหรือบุคคลท่ีแพทย์วินิจฉัยว่ามีสภาพพิการจนไม่สามารถขับรถได้"

ให้คนพิการทางด้านสมอง จิต สติปัญญา ออทิสติก และเรียนรู้ได้มีโอกาสเข้าถึงสอบใบขับขี่รถยนต์

โดยกำหนดถ้ามีความสามารถ

และมีสมรรถนะในการขับขี่รถยนต์ได้ให้มีโอกาสได้สอบทดสอบในการมีใบขับขี่รถยนต์ได้

ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://www.dlt.go.th/th/download.php...

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

✅พิจารณาร่างประกาศกรมการขนส่งทำงบกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข

การอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อ

 

อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. ....ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-29 08:09:50 IP : 180.183.15.68


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล